„RE-WIZJA” ROCZNY PROGRAM, SZKOLENIE I ROZWÓJ OSOBISTY, WARSZAWA

Roczny program szkoleniowo-rozwojowy „Re-WIZJA”

(życie osobiste, praca, organizacja)

prowadzenie:  Marek Wilkirski

VI edycja – Warszawa, Planowany start: ??? (nabór zawieszony)

10 sesji, raz w miesiącu / niedziele, godz. 10-16

Zapraszam na VI  edycję programu.  Poprzednie, w Sopocie, w Gdańsku i w Warszawie, zostały bardzo dobrze przyjęte. Mam nadzieję, że dzięki zdobytym doświadczeniom program będzie jeszcze lepszy, zarówno w wymiarze szkoleniowym jak i rozwojowym.

W części szkoleniowej duży nacisk kładzie się na naukę prowadzenia ustawień w ramach sesji indywidualnych. 

ADRESACI

Dwie formy uczestnictwa: 

 1. Cel: szkolenie i rozwój osobisty
 2. Cel: rozwój osobisty

Ad. 1.

Zapraszam osoby pracujące, lub przygotowujące się do pracy, w zawodach, w których możliwe jest stosowanie przynajmniej jednej z form pracy ustawieniowej (ustawienia w kontakcie indywidualnym lub w grupie, krótkie interwencje inspirowane ustawieniami, wizualizacje, zastosowanie wiedzy ustawieniowej w rozmowie). Szczególną uwagę poświęcimy pracy w kontakcie indywidualnym, brakuje szkoleń na ten temat, a możliwości zastosowania są ogromne. Oczywiście jeśli ktoś z uczestników pracuje z grupami, będzie mógł szkolić się w tym kierunku.

Ad. 2.

Zapraszam osoby, które nie mają celu szkoleniowego i traktują udział jako rozwój w swoim życiu osobistym i/lub zawodowym. Osoby, które się nie szkolą mają więcej okazji do pracy nad swoimi osobistymi lub zawodowymi tematami.

 

UWAGA: udział w programie obu w/w grup ma głęboki sens i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce. Osoby, które się nie szkolą mają więcej okazji do pracy nad swoimi tematami, co oczywiście jest przydatne w szkoleniu. Jednocześnie treści pojawiające się w ramach szkolenia są życiowo inspirujące dla wszystkich. Istotną różnicą jest to, że osoby szkolące się będą ćwiczyć prowadzenie ustawień w praktyce.

WAŻNE !!! Program jest szkoleniem dodatkowym, uzupełniającym, a nie podstawowym. Oznacza to, że popieram stosowanie ustawień dopiero wówczas, gdy posiada się określony zawód i wcześniejsze podstawowe szkolenia konieczne w tym zawodzie. Uważam, że w przeciwnym razie stosowanie ustawień może być szkodliwe. To szkolenie samo w sobie nie daje kompetencji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu.

ZASTOSOWANIE

Przykładowe obszary zastosowania ustawień: psychoterapia, doradztwo psychologiczne (np. oświata, pomoc społeczna, kuratorzy rodzinni), coaching, doradztwo biznesowe, zawodowe, pomoc organizacjom, wspieranie procesów twórczych, mediacje rodzinne, biznesowe i społeczne, superwizja ustawieniowa.

PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE:

Teoria: poznanie i gruntowne zrozumienie reguł funkcjonowania systemów społecznych (np. rodzina, firma). „Pierwotny porządek systemowy” – przynależność, hierarchia, wyrównanie. Rozwinięcie pojęć „pierwotnego porządku” – przykładowe tematy: skutki pomijania osób lub tematów w rodzinie i w firmie, związek, rozstanie, sprawcy i ofiary, determinanty wyborów w życiu osobistym i zawodowym, ścieżka kariery, bycie „nie na swoim miejscu”, jak wraca do nas to, co odrzucamy, nieświadome powtarzanie negatywnych schematów, nienawiść-szacunek-miłość, poświęcanie się, agresywne nadmiarowe pomaganie i spełnianie oczekiwań… i wiele innych.

Praktyka: nauka prowadzenia różnych form ustawień i interwencji inspirowanych ustawieniami, w odniesieniu do własnych realiów zawodowych. Jak prezentować pracę ustawieniową potencjalnie zainteresowanym? Jak radzić sobie z oporem i negatywnymi uprzedzeniami wobec ustawień? Kiedy nie decydujemy się na pracę ustawieniową? Jakie warunki powinny zostać spełnione na wejściu? Jaką formę pracy zaproponować? (ustawienia klasyczne, konkretne, abstrakcyjne, strukturalne, zakryte, użycie rekwizytów, wyobraźni, interwencje inspirowane ustawieniami itd…). Jak rozpoczynamy? Co to jest „pole”, jak je rozumieć i jakie konsekwencje wynikają z tego rozumienia? Co to znaczy „wsłuchiwać się”, „wczuwać się” w „pole” i jak ćwiczyć tą umiejętność, jak pomagać w tym reprezentantom i klientowi? Dynamika ustawienia – etapy pracy, kolejne kroki, zakończenie. Na ile powinienem wiedzieć co, kiedy, dlaczego, a na ile „dać się prowadzić”? To tylko niektóre z pytań, z pewnością pojawią się kolejne. Chciałbym też podzielić się moimi doświadczeniami wytyczającymi nowe kierunki w pracy ustawieniowej (wykorzystanie muzyki, spontanicznego ruchu, tańca i śpiewu).

PRZEBIEG SZKOLENIA:

Pierwszych kilka sesji będzie poświęcone poznaniu i gruntownemu zrozumieniu reguł funkcjonowania systemów społecznych, rozwinięciu tych pojęć i wynikających z nich konsekwencji. Na tym etapie główna forma pracy to demonstracje (prowadzę ustawienia), w omówieniach skupiam się bardziej na zjawiskach systemowych niż na metodologii pracy. Będzie dużo okazji do pracy nad swoimi tematami osobistymi i zawodowymi, niezależnie od wykonywanego zawodu.

Dalsze sesje to stopniowe przechodzenie do pracy wykonywanej przez uczestników, od prostych form, do coraz trudniejszych, przy założeniu, że uczestnicy ćwiczą w odniesieniu do swoich realiów zawodowych i na miarę swoich kompetencji. Ćwiczenia mogą odbywać się w parach, w małych podgrupach lub na forum całej grupy.

Ostatnie sesje to „szlifowanie” nabytych umiejętności i przede wszystkim samodzielna praca pod superwizją.

Większość sesji będzie zawierać część tematyczną, w której będzie omówiony i rozwinięty strukturą ćwiczeniową wybrany temat dotyczący reguł systemowych i wynikających z nich konsekwencji.

W trakcie każdej sesji uczestnicy będą mieli okazję do pracy nad swoimi tematami dotyczącymi życia osobistego lub zawodowego. Mogą to być ustawienia na forum całej grupy, lub w podgrupach.

W trakcie trwania programu uczestnicy mogą bezpłatnie uczestniczyć w moich sesjach ustawieniowych w charakterze obserwatorów.

O PROWADZĄCYM:

Marek Wilkirski – psycholog, prekursor ustawień systemowych w Polsce. W latach 1991-2002 kierowałem Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie, uzyskałem tytuł certyfikowanego specjalisty terapii uzależnień. Od 1992 roku prowadzę szkolenia psychologiczne a od 1995roku prywatny gabinet psychologiczny.

Szkoliłem się głównie w terapii uzależnień (ok. 900 godzin szkoleń) i terapii ericksonowskiej (ok. 600 godzin szkoleń).

W 2000r. utworzyłem Centrum Psychologicznych Ustawień Systemowych. W latach 2006-2009 byłem Przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Ustawień Systemowych.

Superwizja: Wojciech Eichelberger (10 lat), Krzysztof Klajs, Maria Rogiewicz, Zofia Sobolewska.

Uczestniczyłem w programach szkoleniowych, konferencjach, seminariach, przez wiele lat propagowałem ustawienia, zapraszałem do Polski wybitnych przedstawicieli tego kierunku. Więcej na www.wilkirski.pl

Kwalifikacje potwierdzone wpisem na międzynarodową listę rekomendowanych terapeutów pracujących metodą ustawień systemowych ( www.hellinger.com – w dawniejszej wersji) – jako pierwszy terapeuta w Polsce.

Od początku 2000r. prowadzę samodzielnie zajęcia terapeutyczne, doradcze w biznesie i szkoleniowe w zakresie ustawień systemowych.

DOŚWIADCZENIE W PROWADZENIU PROGRAMÓW SZKOLENIOWYCH DOTYCZĄCYCH USTAWIEŃ SYSTEMOWYCH:

W latach 2001-2003 współprowadziłem pierwszy w Polsce systematyczny program szkoleniowy organizowany przez Polski Instytut Ericksonowski (2 lata, 180 godz., główny prowadzący: Maria Senftleben-Gudrich, Niemcy). W latach 2003-2005 wraz z Katarzyną Szymańską prowadziłem kolejny 2-letni program szkoleniowy, organizowany również przez P.I.E. 

W sumie przeprowadziłem 16 długofalowych programów szkoleniowo-rozwojowych, ucząc zastosowania ustawień w obszarach psychoterapii, pomocy psychologicznej, życia zawodowego i biznesu, współpracując, oprócz w/w, z Renatą Lisowską, Jackiem Rydlewskim, Bogną Kędzierską, Jolantą Berezowską, Małgorzatą Tarkowską. 

Od 2013 roku samodzielnie prowadzę kolejne edycje autorskiego rocznego programu rozwojowo-szkoleniowego Re-WIZJA, trwa nabór na 6-tą edycję .

 

KWESTIE ORGANIZACYJNE:

 • Program składa się z 10 sesji trwających 6 godzin zegarowych z krótkimi przerwami, bez przerwy obiadowej. 
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia będzie zawierało zdanie: „Szkolenie uzupełniające, możliwość stosowania tylko w ramach wcześniej wyuczonego i praktykowanego zawodu”.
 • Program rozpoczyna się przy liczebności grupy minimum 14 osób, maksymalna wielkość grupy 20 osób.
 • Zapraszam osoby zdecydowane na udział w całości programu. Osoby niezdecydowane zapraszam do udziału w charakterze obserwatora w moich sesjach terapeutycznych i do rozmowy celem wyjaśnienia wątpliwości i podjęcia jednoznacznej decyzji.
 • Koszt całego programu: 2800 zł. przy wpłacie z góry, lub 3500 zł. przy wpłacie rozłożonej na 3 raty. Pierwsza rata 1500 zł płatna przed rozpoczęciem, druga rata 1200 zł. płatna przed czwartą sesją, trzecia rata 800 zł płatna przed siódmą sesją.
 • Pierwsza wpłata (całość lub pierwsza rata) najpóźniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem szkolenia, po tym terminie, przy braku odpowiedniej ilości wpłat, termin rozpoczęcia szkolenia zostanie przesunięty.
 • W przypadku, gdy sesja zostaje odwołana przez prowadzącego, prowadzący może zaproponować zastępczy termin, który odpowiada większości grupy, a osobom którym zastępczy termin nie odpowiada, zwraca 1/10 kosztu udziału w programie.
 • Rozpoczęcie programu jest jednoznaczne z zawarciem umowy, w której prowadzący zobowiązuje się do przeprowadzenia powyżej opisanego programu, a uczestnik wnosi opłatę z góry lub w ratach. Nieobecność na sesji lub przerwanie udziału przez uczestnika nie zwalnia uczestnika z umowy i pokrycia całości kosztów.
 • Zasady zwrotu wpłaty całości, lub pierwszej raty (przed rozpoczęciem szkolenia): w przypadku rezygnacji wcześniej niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem szkolenia,  będzie zwrócone 80% wpłaconej kwoty, wcześniej niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem 50%, przy późniejszej rezygnacji wpłata przepada.
 • Informacje, zapisy tel. 500 174 200 lub  wilkirski@gmail.com